Privacyverklaring

Versie maart 2022

Deze privacyverklaring is opgesteld voor Pluimen.nl. 

Pluimen.nl verkoopt Pluimen en biedt een platform met belevenissen waarvoor een Pluim kan worden ingediend. Hierbij verwerkt Pluimen.nl privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Jouw privacy is belangrijk voor Pluimen.nl. Persoonlijke gegevens worden door Pluimen.nl dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • jou eerst expliciet toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Pluimen.nl is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring en neemt daarbij het hieronder genoemde in acht.

1. Om welke persoonsgegevens gaat het? 
Pluimen.nl verwerkt onder andere jouw e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, NAW-gegevens, geslacht, betalingsgegevens en het IP-adres van de computer waarmee jij de website bezoekt (zie hierna ook onder “Cookies”), en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening of een van de andere hierna onder 2 genoemde verwerkingsdoelen.

2. Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?

 • Het correct kunnen afhandelen van een bestelling die jij bij ons geplaatst hebt.
  Wij hebben jouw gegevens nodig vanwege de overeenkomst die wij met jou sluiten. De persoonsgegevens zijn essentieel voor het uitvoeren van deze overeenkomst. Wij mogen jouw persoonsgegevens opslaan. Jouw persoonsgegevens mogen wij doorgeven aan onze bezorgdienst om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Tevens mogen wij jouw persoonsgegevens doorgegeven worden aan (andere) partners van Pluimen.nl. Ook krijgen wij informatie over jouw betaling van jouw bank of creditcardmaatschappij. 
 • Het aanmaken van jouw account.
  Bij bepaalde onderdelen van onze website moet jij je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account aan, waarop jij kan inloggen met die gebruikersnaam en een door jou zelf gekozen wachtwoord. Wij bewaren deze informatie zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij jou, wanneer dit nodig is, kunnen contacteren in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
 • Het onderhouden van contact met jou, door middel van het contactformulier, e-mail en onze nieuwsbrief.
  Met behulp van het contactformulier op onze website kan je ons vragen stellen of aanvragen doen. Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kan afmelden. Indien jij de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan je dit ook via jouw account doorgeven. Ook onderhouden wij via de e-mail contact met jou.
 • Het verbeteren en beveiligen van onze website.
  Door middel van statistieken en profilering verbeteren en beveiligen wij onze website. Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel. Met deze statistieken verbeteren we onze webwinkel om zo bijvoorbeeld alleen nog voor jou relevante informatie te tonen.
 • Het tonen van reclame.
  Wij willen jou graag informeren over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Wij doen dit door middel van reclame. Deze kan jou op de volgende manieren worden aangeboden:
  - Per post;
  - Per e-mail;
  - Via social media.
  Je kan op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke reclame-uiting die jij ontvangt staat vermeld hoe dat moet. Indien je geen reclame-uitingen meer wenst te ontvangen kan je dit ook via jouw account aan ons doorgeven.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3.  Wat is de rechtsgrond om mijn persoonsgegevens te verwerken?
Pluimen.nl verwerkt persoonsgegevens alleen indien daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan Pluimen.nl persoonsgegevens mag verwerken zijn:

 • Toestemming.
  Als jouw toestemming is gevraagd om jouw persoonsgegevens te verwerken en je hebt deze toestemming verleend, dan heb je ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Sluiten (of in aanloop van het sluiten) van een overeenkomst.
  ndien je bij Pluimen.nl een bestelling plaatst tot het leveren van goederen of diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is.
 • Gerechtvaardigd belang.
  Pluimen.nl mag ook persoonsgegevens verwerken als er een gerechtvaardigd belang is en daarmee geen onevenredige inbreuk wordt gemaakt op jouw privacy. Zo worden jouw gegevens bijvoorbeeld gebruikt bij het onderhouden van contact met jou en het tonen van reclame en advertenties.
 • Wettelijke verplichting.

4. Op welke manier worden de persoonsgegevens verkregen?
Pluimen.nl verkrijgt jouw persoonsgegevens omdat jij deze zelf hebt bekendgemaakt of omdat zij deze in het kader van haar dienstverlening (of één van de andere verwerkingsdoelen, zie onder 2) van derden verkrijgt, bijvoorbeeld van uit openbare bronnen.

5. Worden de persoonsgegevens uitgewisseld met derden?
Zonder jouw uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming worden jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de doelen zoals beschreven onder punt 2 en wanneer die wettelijk verplicht en toegestaan is.

6. Worden de persoonsgegevens veilig bewaard?
Pluimen.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Wij streven ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Wanneer er zich tot een datalek voordoet, stellen wij, indien nodig, de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte.

7. Geen doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
Pluimen.nl zal jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan een partij buiten de EER.

8. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard? 
Pluimen.nl zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

9. Wat zijn jouw rechten bij het verwerken van persoonsgegevens? 

 • Je hebt het recht om Pluimen.nl te verzoeken om inzage in jouw gegevens.
 • Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heb je het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken.
 • Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om gegevens te wissen.
 • Voor zover de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, heb je te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
 • Indien jij gebruik wilt maken van jouw hiervoor genoemde rechten, kan je contact opnemen met Pluimen.nl per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens.
 • Je hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Cookies 
Pluimen.nl gebruikt cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van jouw computer, laptop, tablet of smartphone uitgelezen of opgeslagen wordt, of in de sessie van jouw browser staat. Pluimen.nl maakt gebruik van de volgende cookies:

Noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website en de webwinkel. Deze cookies worden niet gedeeld met derden. Wanneer jij onze website of webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om jouw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Analytische cookies
Deze worden gebruikt om de website en de webwinkel en bijbehorende statistieken te analyseren, waardoor Pluimen.nl de website en webwinkel kan optimaliseren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het hulpprogramma Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Pluimen.nl heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.

Social Media Plugins
Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, bijv. door Facebook en LinkedIn. Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op deze social media. Pluimen.nl heeft er geen invloed op hoe, onder andere, Facebook en LinkedIn omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy-verklaringen van de desbetreffende social media.

Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy-voorwaarden

Cookies verwijderen
Uiteraard kan je de cookies die op jouw computer, laptop, tablet of smartphone worden geplaatst verwijderen. De wijze waarop cookies verwijderd kunnen worden, hangt af van de door jou gebruikte internetbrowser (Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Safari, enz.). Raadpleeg jouw internetbrowser voor instructies over de wijze waarop je cookies kan verwijderen.

11.  Andere websites
Op Pluimen.nl kan je links naar andere websites aantreffen. Pluimen.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de manier waarop deze partijen omgaan met jouw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy-beleid, indien aanwezig, van de website die jij bezoekt.

12. Kan de privacyverklaring gewijzigd worden?
Pluimen.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom de website van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

13. Contactgegevens 
Pluimen B.V.
Verlengde Kerkweg 9
2981 GE Ridderkerk
info@pluimen.nl