Algemene Voorwaarden Zakelijk

De onderstaande algemene voorwaarden gelden voor zakelijke klanten. Voor consumenten hanteren we de Algemene Voorwaarden Consumenten.

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 - Definities
 • Artikel 2 - Identiteit Leverancier
 • Artikel 3 - Toepasselijkheid
 • Artikel 4 - Aanbiedingen
 • Artikel 5 - Bestellingen
 • Artikel 6 - Verwerking gegevens
 • Artikel 7 - Leveringen
 • Artikel 8 - Reclamatie
 • Artikel 9 - Betaling en Prijs
 • Artikel 10 - Opschorting en ontbinding
 • Artikel 11 - Aansprakelijkheid
 • Artikel 12 - Overmacht
 • Artikel 13 - Intellectueel eigendomsrecht
 • Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 • Artikel 15 - Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Afnemer: de wederpartij van Leverancier, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Algemene Voorwaarden: deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zakelijke markt en aanvullende voorwaarden;

Pluimen: o.a. een cadeaubon, cadeaukaart, code, cadeauverpakking en / of overige producten onder de naam “Pluim”, “de Pluim”, “Pluimen” en “Pluimen.nl” uit het assortiment van Leverancier.

Artikel 2 Identiteit Leverancier

 • Leverancier: Pluimen B.V.
 • Vestigingsadres: Verlengde Kerkweg 9, 2981 GE, Ridderkerk
 • Correspondentieadres: Postbus 4121, 2980 GC, Ridderkerk
 • Telefoonnummer: 010 413 22 34 (van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 18:00 uur)
 • E-mailadres: klantenservice@pluimen.nl
 • KvK-nummer: 24471653
 • Btw-nummer: NL813625099B01

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding door Leverancier, iedere bestelling van Afnemer en iedere overeenkomst tussen Leverancier en een Afnemer waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen.
 3. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan door Leverancier derden dienen te worden betrokken.
 4. De toepasselijkheid van enige Algemene Voorwaarden van Afnemer wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een (of meer) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele in strijd mocht(en) zijn of komen met enige wettelijke bepaling dan wel nietig is / zijn of vernietigd wordt / worden, blijven de overige bepalingen voor het overige onverminderd van kracht.

Artikel 4 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Leverancier is slechts aan de aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5 Bestellingen

 1. Bestellingen van Pluimen dienen - behoudens onvoorziene omstandigheden - uitsluitend via de bestelmodule van de website www.pluimen.nl te worden gedaan.
 2. Voor bestellingen van een groot aantal Pluimen in één keer kan per e-mail contact op te worden genomen met informatie@pluimen.nl.
 3. Leverancier heeft het recht bestellingen van Afnemer te weigeren indien deze zijn betalingsverplichtingen uit welke hoofde dan ook, jegens Leverancier niet nakomt, of indien betalingsonmacht van de Afnemer dreigt.
 4. Aanvullingen en wijzigingen van een bestelling kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 6 Verwerking gegevens

 1. Om de bestelling op pluimen.nl goed te kunnen verwerken, vraagt Leverancier persoons- en adresgegevens van de Afnemer, teneinde de Pluimen op juiste wijze te kunnen bezorgen.
 2. Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het correct invullen van die gegevens. Leverancier vraagt alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn om de Pluimen te kunnen leveren.
 3. Het verwerken van deze gegevens wordt door de Leverancier via een beveiligde verbinding opgeslagen en gedeeld met door Leverancier gecontracteerde derden om de Pluimen te kunnen vervaardigen en te leveren.
 4. Leverancier committeert zich om zorgvuldig en vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan.

Artikel 7 Leveringen

 1. Een eventueel door Leverancier aan Afnemer kenbaar gemaakte levertijd zal nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke te worden gesteld en een redelijke termijn voor nakoming te worden geboden.
 2. Aan Leverancier kan, ook na eventuele ingebrekestelling van Leverancier door Afnemer, een te late levering, onverminderd het bepaalde in artikel 11 niet worden toegerekend, indien de vertraging in de levering is ontstaan of mede is ontstaan door vertraging bij en ten gevolge van door Leverancier ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Leverancier verplicht zich tot het inschakelen van derden waarvan in redelijkheid kan en mag worden verwacht dat zij voor tijdige levering zullen zorgdragen.
 3. Een bestelling van fysieke Pluimen wordt afgeleverd aan het met de Afnemer overeengekomen afleveradres.
 4. De levering van Pluim-codes vindt plaats via e-mail aan het door Afnemer opgegeven e-mail adres.
 5. Afnemer is verplicht de bestelling af te nemen op het moment dat Leverancier deze bij hem aflevert of doet afleveren.
 6. Het risico van verlies of beschadiging van de Pluimen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Afnemer over op het moment waarop deze aan Afnemer juridisch en/ of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Afnemer of van een door Afnemer aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 8 Reclamatie

 1. Eventuele afwijkingen, gebreken of tekorten van het overeengekomene dienen binnen 24 uur na aflevering per e-mail aan Leverancier te worden gemeld.
 2. Indien ingevolge het voorgaande lid tijdig wordt gereclameerd, zal Leverancier de klacht van Afnemer zo spoedig mogelijk onderzoeken en na gebleken gegrondheid de levering herstellen.
 3. Wenst Afnemer de gebrekkige Pluimen te retourneren, dan geschiedt zulks alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier op de wijze zoals door Leverancier aangegeven en op kosten van Leverancier.

Artikel 9 Betaling en Prijs

 1. Leverancier heeft het recht haar prijzen aan te passen.
 2. Leverancier behoudt zich het recht voor om betaling vooraf te verlangen.
 3. Leverancier blijft eigenaar van de geleverde producten totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan.
 4. Leverancier is gerechtigd de Pluimen te blokkeren indien Afnemer niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen betaalt Afnemer binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking op een door Leverancier aangegeven rekeningnummer. Bij overschrijding van deze termijn is Afnemer in verzuim en is Afnemer een rente over het openstaande bedrag verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
 6. Bij niet tijdige betaling is Afnemer aan Leverancier de buitengerechtelijke kosten verschuldigd (15% van de openstaande vordering), onverminderd het recht van Leverancier om de daadwerkelijk geleden schade te innen.
 7. Afnemer heeft geen recht haar eventuele vordering te verrekenen met een betalingsverplichting aan Leverancier.
 8. De vorderingen van Leverancier worden direct opeisbaar indien er sprake is van faillissement, surseance van betaling, onder curatelenstelling of beslaglegging bij Afnemer.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door Afnemer, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Leverancier toe te rekenen tekortkoming tot een maximum totaalbedrag van € 10.000,- (zegge: tienduizend Euro)
 2. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder onder meer wordt verstaan gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste overeenkomsten en gemiste besparingen.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet aan de kant van Leverancier.
 4. Elke aansprakelijkheid van Leverancier vervalt door het verloop van één jaar, te rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de schade.

Artikel 12 Overmacht

 1. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waaronder maar niet beperkt tot, storingen in verbinding met internet, soft- en hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Leverancier zal Afnemer zo spoedig mogelijk omtrent het ontstaan van de overmacht in kennis stellen en mededelen in hoeverre zij de leveringen kan continueren.

Artikel 13 Intellectueel eigendomsrecht

 1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Leverancier zich de rechten en bevoegdheden voor, die Leverancier op grond van het intellectueel eigendomsrecht - waaronder het auteursrecht - toekomen.
 2. Het is de Afnemer nimmer toegestaan veranderingen op de Pluimen aan te brengen.
 3. Alle door Leverancier eventueel verstrekte (elektronische) bestanden met afbeeldingen van de Pluimen, zijn uitsluitend bestemd om door Afnemer te worden gebruikt voor het doel waarvoor Leverancier deze aan hem ter beschikking heeft gesteld en mogen anderszins niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Leverancier worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
 4. Voorafgaand aan het gebruik van het in het vorige lid bedoelde bestand, dient Afnemer een drukproef of een digitaal bestand terzake van dat gebruik ter goedkeuring aan Leverancier te doen toekomen.
 5. Afnemer is het uitdrukkelijk niet toegestaan het logo en/ of de afbeelding van de Pluimen in welke vorm dan ook voor reclame of promotie doeleinden te gebruiken, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Afnemer vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken tot schadevergoeding door en vanwege de schending van rechten van derden ten gevolge van gedragingen van Afnemer in strijd met het bepaalde in dit artikel.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24471653
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.