Algemene Voorwaarden Zakelijk

Versie december 2022

De onderstaande algemene voorwaarden gelden voor zakelijke klanten (download hier als PDF). Voor consumenten hanteren we de Algemene Voorwaarden Consumenten.

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Identiteit Leverancier
 • Artikel 3 – Toepasselijkheid
 • Artikel 4 – Aanbiedingen
 • Artikel 5 – Bestellingen en totstandkoming Overeenkomst
 • Artikel 6 – Verwerking gegevens
 • Artikel 7 – Prijs en betaling
 • Artikel 8 – Leveringen
 • Artikel 9 – Inspectieplicht en reclamatie
 • Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 11 – Verpandingsverbod
 • Artikel 12 – Aansprakelijkheid
 • Artikel 13 – Doorverkoop door Afnemer
 • Artikel 14 – Annuleren
 • Artikel 15 – Vrijwaring
 • Artikel 16 – Derdenbeding
 • Artikel 17 – Opschorting en ontbinding
 • Artikel 18 – Overmacht
 • Artikel 19 – Intellectueel eigendomsrecht
 • Artikel 20 – Verzekeringen
 • Artikel 21 – Nietigheid / vernietiging
 • Artikel 22 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 • Artikel 23 – Wijziging en vindplaats van deze Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 

Aanbod/aanbieding(en):de Pluim(en) die Afnemer tegen betaling kan verkrijgen van Leverancier.
Afnemer:de wederpartij van Leverancier, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Algemene Voorwaarden:deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.
Leverancier:Pluimen.nl B.V.
Levering(en):het vanuit Leverancier leveren van Pluimen aan Afnemer.
Overeenkomst(en): hetgeen schriftelijk tussen Afnemer en Leverancier is overeengekomen.
Partijen:Afnemer en Leverancier gezamenlijk. Ieder afzonderlijk aangeduid als Partij.
Pluim(en):o.a. een cadeaubon, cadeaukaart, code, cadeauverpakking en / of overige producten onder de naam “Pluim”, “de Pluim”, “Pluimen” en “Pluimen.nl”.

Artikel 2 Identiteit Leverancier

 • Leverancier: Pluimen.nl B.V.
 • Vestigingsadres: Verlengde Kerkweg 9, 2981 GE, Ridderkerk
 • Correspondentieadres: Postbus 4121, 2980 GC, Ridderkerk
 • Telefoonnummer: 010 213 66 66 (van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:30 uur)
 • E-mailadres: klantenservice@pluimen.nl
 • KvK-nummer: 87990970
 • Btw-nummer: NL864469482B01

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Leveringen, diensten en/of Overeenkomsten tussen Afnemer en Leverancier.
 2. Toepasselijkheid van algemene (inkoop-)voorwaarden van Afnemer wordt door Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene (inkoop-) voorwaarden van Afnemer binden Leverancier slechts voor zover Leverancier deze algemene (inkoop)voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle handelingen, Leveringen en werkzaamheden die door Leverancier worden verricht voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst.
 4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen.
 5. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan door Leverancier derden dienen te worden betrokken.

Artikel 4 Aanbiedingen

 1. Alle Aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend en zijn geldig 30 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Leverancier is slechts aan de Aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen dertig dagen is bevestigd.
 2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 3. Leverancier heeft te allen tijde het recht om, zonder opgave van reden(en), een Aanbieding in te trekken.

Artikel 5 Bestellingen en totstandkoming Overeenkomst

 1. Bestellingen van Pluimen dienen - behoudens onvoorziene omstandigheden - uitsluitend via de bestelmodule van de website www.pluimen.nl te worden geplaatst.
 2. Voor bestellingen van een groot aantal Pluimen in één keer kan per e-mail contact op te worden genomen met informatie@pluimen.nl.
 3. Leverancier heeft te allen tijde en zonder opgave van reden(en) het recht om een geplaatste bestelling van Afnemer te weigeren, dan wel niet uit te voeren.
 4. Een Overeenkomst tussen Afnemer en Leverancier komt tot stand doordat Leverancier een bevestiging aan Afnemer stuurt. De door de Leverancier verzonden bevestiging geldt als volledig bewijs van hetgeen tussen Leverancier en Afnemer is overeengekomen. Bij gebreke van een schriftelijke bevestiging geldt de door Leverancier verzonden factuur aan Afnemer als volledig bewijs van de Overeenkomst, tenzij eventuele onjuistheden binnen 5 werkdagen (te rekenen vanaf de dag na de offertedatum) door Afnemer aan Leverancier schriftelijk kenbaar zijn gemaakt.
 5. Aanvullingen en wijzigingen van een bestelling kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden en geven Leverancier het recht de bijbehorende (meer)kosten bij Afnemer in rekening te brengen.

Artikel 6 Verwerking gegevens

 1. Om een bestelling op Pluimen.nl goed te kunnen verwerken, vraagt Leverancier persoons- en adresgegevens van de Afnemer. De verwerking van persoonsgegeven geschiedt conform het Privacy-beleid van Leverancier.

Artikel 7 Prijs en betaling

 1. Voor de door Leverancier geaccepteerde bestellingen gelden de prijzen en voorwaarden welke schriftelijk zijn overeengekomen. Leverancier heeft het recht haar prijzen aan te passen.
 2. Prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege
 3. worden opgelegd.
 4. Wijziging van opgegeven prijzen, ook na verzending van de bevestiging van de bestelling, worden uitdrukkelijk voorbehouden. Leverancier is gerechtigd om na totstandkoming van de Overeenkomst aan de Afnemer tariefsverhogingen door te berekenen.
 5. Indien op verzoek van Afnemer de Levering wordt uitgesteld dan wel bespoedigd heeft Leverancier het recht op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten, alsmede vergoeding van de wettelijke rente over de prijs van de in het uitstel betrokken Pluimen.
 6. Leverancier is gerechtigd de bestelling in delen te leveren en deze Leveringen afzonderlijk te factureren. Leverancier is voorts gerechtigd bij bestellingen die een lange(re) bewerkingstijd vergen in termijnen te factureren.
 7. Leverancier is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling dan wel zekerheid voor de betaling te vorderen.
 8. Indien Afnemer niet aan zijn verplichting tot betaling of zekerheidsstelling voldoet is Leverancier, zonder voorafgaande ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit deze en alle verdere met Afnemer gesloten Overeenkomsten op te schorten, onverminderd haar overige bevoegdheden ingevolge de wet. De Afnemer is aansprakelijk voor de door Leverancier voor deze vertraagde Levering geleden en te lijden schade (in meest brede zin van het woord).
 9. Leverancier blijft eigenaar van de geleverde Pluimen totdat volledig aan de betalingsverplichtingen aan de zijde van de Afnemer is voldaan.
 10. Leverancier is gerechtigd de gekochte goederen/diensten (Pluimen) te blokkeren indien Afnemer niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 11. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, betaalt Afnemer binnen 14 dagen na offertedatum door overmaking op een door Leverancier aangegeven rekeningnummer. Betaling geschiedt zonder enige vorm van verrekening of opschorting. Bij overschrijding van deze (betaal)termijn is Afnemer direct (zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim. Indien Afnemer zijn verplichtingen tot betaling niet nakomt is Leverancier gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de factuur vervaldatum een vertragingsrente in rekening te brengen van 1,5 % per maand, onverminderd het recht van Leverancier om daarnaast wettelijke (handels-)rente te vorderen.
 12. Bij niet tijdige betaling is Afnemer aan Leverancier de buitengerechtelijke kosten verschuldigd (15% van de openstaande vordering), onverminderd het recht van Leverancier om de daadwerkelijk geleden schade te innen. Deze kosten zijn door Afnemer aan Leverancier verschuldigd zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 13. Afnemer heeft geen recht haar eventuele vordering te verrekenen met een betalingsverplichting aan Leverancier.
 14. De vorderingen van Leverancier zijn direct opeisbaar indien er sprake is van faillissement, surseance van betaling, onder curatelenstelling of beslaglegging bij Afnemer.

Artikel 8 Leveringen

 1. Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij niet-tijdige Levering dient Afnemer Leverancier schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor nakoming te geven. Het niet tijdig Leveren geeft Afnemer geen recht op opschorten of verrekenen van eigen verplichtingen.
 3. De overeengekomen levertermijn wordt verlengd met de tijd dat de uitvoering wordt vertraagd door overmacht.
 4. Indien Levering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is Leverancier gerechtigd tot deel-Leveringen en tot het hanteren van een redelijke naleveringstermijn.
 5. Aan Leverancier kan, ook na eventuele ingebrekestelling van Leverancier door Afnemer, een te late levering, niet worden toegerekend, indien de vertraging in de Levering is ontstaan of mede is ontstaan door vertraging bij en ten gevolge van door Leverancier ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Leverancier verplicht zich tot het inschakelen van derden waarvan in redelijkheid kan en mag worden verwacht dat zij voor tijdige levering zullen zorgdragen.
 6. Een bestelling van fysieke Pluimen wordt afgeleverd op het met de Afnemer overeengekomen afleveradres. Afnemer staat in voor het tijdig en juist aanleveren van een geschikt afleveradres. Afnemer is verplicht de bestelling af te nemen op het aan Leverancier doorgegeven afleveradres. Indien de bestelling ter aflevering wordt aangeboden op het afleveradres alwaar de bestelling – om wat voor reden dan ook – niet kan worden afgeleverd, dan wel niet in ontvangst wordt genomen, dan gaat op het moment van het weigeren van het in ontvangst nemen van de fysieke Pluimen, dan wel op het moment dat Leverancier (en/of door haar ingeschakelde derden) geconfronteerd worden met de omstandigheid dat er niet geleverd kan worden op een door de Afnemer doorgegeven adres, onmiddellijk het risico van de Pluimen over op de Afnemer. Leverancier kan alsdan direct aanspraak maken op betaling.
 7. De levering van digitale Pluimen / Pluim-codes vindt plaats via e-mail aan het door Afnemer opgegeven e-mail adres. Afnemer staat in voor het tijdig en juist aanleveren van een e-mailadres.
 8. Zodra de Pluimen gereed zijn voor Levering en de Afnemer weigert op eerste verzoek van Leverancier een geschikt afleveradres en/of mailadres voor aflevering aan Leverancier door te geven, zal Leverancier de Pluimen bewaren voor rekening en risico van Afnemer tot 30 (dertig) dagen na de dag waarop Leverancier aan Afnemer een volledig en geschikt afleveradres en/of mailadres heeft opgevraagd, tenzij tussen Afnemer en Leverancier uitdrukkelijk anders overeengekomen. Na de termijn van 30 dagen is Leverancier gerechtigd om de Pluimen en de Overeenkomst met Afnemer zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden. Alle schade (in het meeste brede zin van het woord) die voortvloeit uit of verband houdt met het ontbinden van de Overeenkomst kan Leverancier op de Afnemer verhalen.
 9. Leverancier heeft het recht om bij het in gebreke blijven van de Afnemer na sommatie zich te ontdoen van, of een andere bestemming te geven aan, de goederen/diensten (Pluimen). Een eventuele opbrengst wordt aan de Afnemer gecrediteerd onder aftrek van alle voor diens rekening komende kosten, onverminderd het recht van Leverancier op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 10. Leverancier heeft het recht de vormgeving en de samenstelling van haar Pluimen te wijzigen, ook zonder aankondiging aan Afnemer, voor zover de waarde bepalende factoren hetzelfde blijven.
 11. Het risico van (onder andere verlies of beschadiging) van de Pluimen die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Afnemer over op het moment dat:
  1. De Pluimen door de door Afnemer aangewezen derde worden opgehaald; ofwel
  2. De Pluimen worden aangeboden op het door de Afnemer bij de Leverancier aangegeven afleveradres (waarbij het onverschillig is of de Pluimen daadwerkelijk in ontvangst worden genomen, zie lid 6 van dit artikel); ofwel
  3. De Pluimen gereed zijn voor Levering, maar de Afnemer weigert tijdig een juist en beschikbaar afleveradres/e-mailadres aan Leverancier te verstrekken, dan gaat het risico over de dag nadat Leverancier Afnemer heeft gevraagd een geschikt en juist afleveradres / mailadres te verstrekken.

Artikel 9 Inspectieplicht en reclamatie

 1. Afnemer is gehouden de geleverde Pluimen direct na Levering te inspecteren op onvolkomenheden, onjuistheden, en/of gebreken. Eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en/of gebreken dienen binnen 24 uur na (af)Levering per e-mail aan Leverancier te worden gemeld. Indien niet binnen 24 uur na (af)Levering per e-mail is geklaagd over onvolkomenheden, onjuistheden en/of gebreken, wordt de Levering gezien als voltooide Levering die volledig voldoet aan hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. Indien ingevolge het voorgaande lid tijdig wordt gereclameerd, zal Leverancier de klacht van Afnemer zo spoedig mogelijk onderzoeken en na gebleken gegrondheid de geleverde Pluimen/Levering herstellen. Indien de Afnemer niet wenst mee te werken aan herstel, dan kan de Afnemer bij Leverancier een schriftelijk verzoek indienen om de geleverde Pluimen te retourneren. Leverancier dient schriftelijk in te stemmen met het retourneren van Pluimen alvorens het geretourneerd kan worden. Leverancier kan voorwaarden verbinden aan het retourneren (waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend valt, de kosten voor het retour sturen van de Pluimen).
 3. Schendingen van de bepalingen in dit artikel leidt tot verval van het van reclame van de Afnemer.
 4. Rechtsvorderingen inzake reclamering dienen binnen 2 jaar na een tijdige reclamering aanhangig te worden gemaakt, op straffe van verval.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen (zoals voortvloeien uit de Overeenkomst) jegens Leverancier heeft voldaan, blijft Leverancier eigenaar van alle door haar aan Afnemer verkochte en of geleverde goederen/diensten (Pluimen), ongeacht of deze reeds betaald zijn.
 2. Afnemer heeft niet het recht de Pluimen op enigerlei wijze te vervreemden, verhuren, bezwaren, of te schenken, zolang geen (volledige) betaling aan Leverancier heeft plaatsgevonden.
 3. Bij vermenging van de Pluimen met andere goederen van Afnemer of derden, behoudt, dan wel verkrijgt Leverancier de eigendom voor haar deel in het geheel van de bestaande of ontstane goederen.
 4. Indien Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt is de Afnemer gehouden, zonder nadere ingebrekestelling, Leverancier op eerste verzoek haar in eigendom toebehorende Pluimen ter beschikking te stellen. Aan Leverancier komt het recht toe het terrein van Afnemer te betreden en zich het feitelijk bezit van de geleverde Pluimen te verschaffen.
 5. Op verzoek van Leverancier verschaft Afnemer onmiddellijk alle gewenste informatie met betrekking tot de geheel of gedeeltelijk in eigendom van Leverancier toebehorende Pluimen.
 6. Leverancier is te allen tijde gerechtigd de Pluimen die zich onder de Afnemer (of derden) bevinden, maar aan Leverancier in eigendom toebehoren, onder haar te nemen, zodra zij in redelijkheid kan aannemen dat de reële kans bestaat dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat de overige rechten van Leverancier onverlet, waaronder het recht op schadevergoeding.
 7. Leverancier is gerechtigd Pluimen, die Leverancier uit welke hoofde dan ook van de Afnemer onder zich heeft of zal krijgen, onder zich te houden tot al hetgeen Afnemer aan Leverancier verschuldigd is zal zijn voldaan, tenzij de Afnemer daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld. Dit retentierecht heeft Leverancier eveneens in het geval de Afnemer surséance van betaling wordt verleend dan wel de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 11 Verpandingsverbod

 1. Overdracht door een der Partijen van haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst is slechts toegestaan na verkrijging van schriftelijke toestemming van de andere Partij. Aan Leverancier gelieerde ondernemingen worden niet als derde in de zin van dit artikellid beschouwd.
 2. Leverancier kan bij de uitvoering van haar verplichtingen uit een Overeenkomst derden inschakelen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade vanwege niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een Overeenkomst of samenhangend met een Overeenkomst, dan wel aanspraken anderszins voortvloeiend uit de wet, behoudens en voor zover Afnemer kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld van Leverancier.
 2. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade indien Afnemer jegens Leverancier in verzuim is, de geleverde Pluimen door Afnemer, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld.
 3. Leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de aanwijzingen die door Afnemer of derden worden gegeven die in opdracht van c.q. namens Afnemer handelen, welke afwijken van de in de Overeenkomst genoemde uitvoering.
 4. Eventuele aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de (deel)factuurwaarde van de Levering, alsmede beperkte tot ten hoogste het bedrag dat door verzekeraar van Leverancier wordt uitgekeerd.
 5. Leverancier is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie of schade wegens overschrijding van een termijn.
 6. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade indien Afnemer niet binnen 14 dagen na kennis te hebben genomen van de schadeoorzaak Leverancier schriftelijk voor de schade aansprakelijk stelt, de Afnemer al datgene doet wat in redelijkheid van haar verlangd kan worden om de schade te beperken en Leverancier de gelegenheid biedt een onderzoek naar de schadeoorzaak te verrichten.
 7. De Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij verstrekt aan Leverancier. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade die de Afnemer lijdt als gevolg van de door haar verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 8. Indien Afnemer derden handelingen of bewerkingen met door Leverancier geleverde Pluimen laat verrichten, zonder hiertoe uitdrukkelijk en schriftelijk gemachtigd te zijn door Leverancier, is Leverancier nimmer aansprakelijk voor schade.
 9. De uitsluiting van aansprakelijkheid c.q. beperking ervan volgens deze Algemene Voorwaarden, geldt onverschillig of de schade is veroorzaakt door ondergeschikten van Leverancier c.q. niet ondergeschikten die in opdracht van Leverancier werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf hebben verricht.
 10. Elke aansprakelijkheid van Leverancier vervalt door het verloop van één jaar, te rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de schade.

Artikel 13 Doorverkoop door Afnemer

 1. Afnemer is niet gerechtigd om de aangeschafte Pluimen door te verkopen (en/of aan te bieden met oogmerk om te verkopen) aan derden.
 2. Bij gehele of gedeeltelijke schending van dit artikel is Afnemer aan Leverancier voor iedere overtreding een zonder ingebrekestelling direct opeisbare boete verschuldigd van 2.500,- euro per overtreding per dag(deel), onverminderd het recht van Leverancier op volledige schadevergoeding.

Artikel 14 Annuleren

 1. Indien de Afnemer een aan Leverancier verstrekte bestelling wenst te annuleren, dient hij daarvan schriftelijk bericht te zenden aan Leverancier.
 2. Tussentijdse beëindiging door Afnemer van een gesloten Overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.
 3. Indien Leverancier akkoord gaat met de beëindiging, is de Afnemer aan Leverancier een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25% van hetgeen de Afnemer bij uitvoering van de Overeenkomst aan Leverancier zou moeten hebben voldaan, onverminderd het recht van Leverancier op volledige vergoeding van gemaakte kosten en geleden schade.
 4. Annuleringen zijn beperkt tot goederen die direct door Afnemer worden geleverd of zijn vervaardigd. Goederen, zaken, diensten, en afspraken die in het kader van de Overeenkomst zijn vervaardigd, vastgelegd c.q. betrokken bij derden zijn expliciet uitgesloten van annulering.

Artikel 15 Vrijwaring

 1. Afnemer is gehouden Leverancier te vrijwaren voor alle kosten en schade waarin Leverancier mocht vervallen doordat derden een vordering op Leverancier instellen terzake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens Afnemer in deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 16 Derdenbeding

 1. Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Leverancier en betreffende de vrijwaring van Leverancier voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van degenen, zowel in dienst van Leverancier als derden voor wier handelen dan wel nalaten Leverancier aansprakelijk kan zijn.

Artikel 17 Opschorting en ontbinding

 1. Indien Afnemer met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen jegens Leverancier in gebreke blijft is Leverancier zonder voorafgaand schrijven bevoegd zijn verplichtingen op te schorten.
 2. Leverancier heeft het recht om zonder voorafgaand schrijven over te gaan tot verrekenen.
 3. Afnemer is nimmer gerechtigd over te gaan tot opschorting en/of verrekening, behoudens het bepaalde in artikel aangaande overmacht (artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden).
 4. Afnemer met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen jegens Leverancier in gebreke blijft is Leverancier zonder dat ingebrekestelling is vereist door middel van een schriftelijke verklaring bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Leverancier op volledige vergoeding van kosten, schade, gederfde winst en alle verdere rechten op grond van de wet.
 5. De bevoegdheid tot ontbinding op grond van dit artikel komt Leverancier ook toe indien Leverancier oordeelt dat Afnemer verminderd kredietwaardig is, dan wel als Leverancier in surseance van betaling verkeert, in staat van faillissement is verklaard of bij staking of liquidatie van de onderneming van Afnemer.
 6. De geleden en nog te lijden schade zoals bedoeld in dit artikel bedraagt tenminste 10% van de overeengekomen prijs, zonder dat Leverancier gehouden is aan te tonen dat deze schade is of zal worden geleden. Deze schade zal worden aangemerkt als een voorschot op de volledige schadevergoeding.

Artikel 18 Overmacht

 1. Ingeval van een tekortkoming door een Partij in de nakoming van de Overeenkomst, welke tekortkoming aan de tekort komende Partij niet kan worden toegerekend, zal de uitvoering van de Overeenkomst of van het betreffende deel worden opgeschort. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte stellen. Indien een dergelijke opschorting twee maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze tenminste twee maanden zal duren, kan elk van beide Partijen de Overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, zonder dat Partijen daarbij over en weer tot vergoeding van enige schade gehouden zullen zijn.
 2. Als niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Leverancier wordt in ieder geval (doch niet uitsluitend) begrepen:
  1. Schade ten gevolge van natuurrampen en of stormschade;
  2. oorlog, oorlogsgevaar en of elke andere vorm van gewapend conflict of dreiging hiervan waardoor Levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd;
  3. werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en of belemmering door derden veroorzaakt, waardoor Levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd;
  4. verlies of beschadiging van goederen bij transport;
  5. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers;
  6. wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor Leveringen worden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden;
  7. verbod tot of belemmering van Levering aan Leverancier opgelegd door organisaties, instellingen, groepen of contractuele vormen van samenwerking waarbij Leverancier is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt;
  8. gebrek en of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur, energievoorzieningen;
  9. brand of andere ongevallen in het bedrijf van Leverancier;
  10. niet of niet tijdige Levering aan Leverancier door leveranciers;
  11. stagnatie in aanvoer van goederen, grondstoffen en of energie;
  12. Terrorisme, of dreiging van terrorisme;
  13. Ongewone verkeersdrukte of weersomstandigheden.
  14. storingen in verbinding met internet, soft- en hardware-storingen
  15. storingen in (telecommunicatie)netwerken, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen.
 3. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Leverancier zal Afnemer zo spoedig mogelijk omtrent het ontstaan van de overmacht in kennis stellen en mededelen in hoeverre zij de leveringen kan continueren.

Artikel 19 Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval (doch niet uitsluitend) begrepen octrooirechten, merkrechten, modelrechten en auteursrecht, op (onder andere) de Pluimen en/of diensten ontwerpen, knowhow, informatie van/door Leverancier, berusten te allen tijde bij Leverancier.
 2. Het is de Afnemer nimmer toegestaan wijzigingen op de Pluimen aan te brengen.
 3. Alle door Leverancier eventueel verstrekte (elektronische) bestanden met afbeeldingen van de Pluimen, zijn uitsluitend bestemd om door Afnemer te worden gebruikt voor het doel waarvoor Leverancier deze aan hem ter beschikking heeft gesteld en mogen anderszins niet door hem (en/of derden) zonder voorafgaande toestemming van Leverancier worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
 4. Voorafgaand aan het gebruik van het in het vorige lid bedoelde bestand, dient Afnemer een drukproef of een digitaal bestand terzake van dat gebruik ter goedkeuring aan Leverancier te doen toekomen.
 5. Afnemer is het uitdrukkelijk niet toegestaan het logo en/ of de afbeelding van de Pluimen in welke vorm dan ook voor reclame of promotie doeleinden te gebruiken, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Afnemer vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken tot schadevergoeding door en vanwege de schending van rechten van derden ten gevolge van gedragingen van Afnemer in strijd met het bepaalde in dit artikel.

Artikel 20 Verzekeringen

 1. Afnemer verplicht zich voor eigen rekening en risico de gebruikelijke verzekeringen af te sluiten en aan te houden. Deze verzekering dient mede het belang van Leverancier te omvatten (met name, doch niet uitsluitend, tegen de geldelijke gevolgen van beschadiging, verlies, diefstal of het tenietgaan van goederen).
 2. Bij een calamiteit (als bedoeld in de zin van onder meer (doch niet uitsluitend) beschadiging, verlies, diefstal of tenietgaan van goederen) dient Afnemer de geldelijke gevolgen hiervan aan Leverancier te vergoeden.
 3. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade die gebruikelijk door verzekering is gedekt.
 4. Leverancier heeft te allen tijde het recht op inzage in de verzekeringspolis als bedoeld in dit artikel.

Artikel 21 Nietigheid / vernietiging

 1. Indien een of meerdere bedingen van deze Algemene Voorwaarden nietig worden geacht of vernietigd worden, heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van de overige bedingen van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 22 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Alle Aanbiedingen, Leveringen, diensten en/of Overeenkomsten tussen Afnemer en Leverancier waarop de Algemene Voorwaarden toepasselijk zijn, zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
 2. De eenvormige Wet inzake de internationale koop van roerende en lichamelijke zaken (Wet van 15 december 1971) en het in het kader van Uncitral op 11 april 1980 te Wenen tot stand gekomen Verdrag Convention on Contracts for the International Sale of Goods zijn niet van toepassing.
 3. Alle geschillen tussen Partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam, onverminderd het recht van Leverancier om Afnemer bij de bevoegde rechter van diens vestigingsplaats in rechte te betrekken.

 Artikel 23 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87990970.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.